2 Corinthians 1:5 Or For as the sufferings of Christ abound for us, so also our comfort abounds through Christ. Ang sabi ko'y handa na kayong mga taga-Acaya noon pang nakaraang taon, at dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. Copyrights. 2 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. Human translations with examples: english, one fourth, unitformat, john 14:1 4, yamang dagat. James 1:17 TAGALOG VERSES “Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob a... y buhat sa Diyos, … 1 corinthians 2 5 tagalog. 12 Sapagka't ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi, ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Dios, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Dios, na kami'y nagugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. 1:1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Magagawa ng Diyos na … 1 corinthians 2 tagalog. Maging matapang kayo at magpakatibay, at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo nang may pagmamahal.” 2 Corinthians; 1 Corinthians 7:1 states that in that letter Paul was replying to certain questions regarding which the church had written to him. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog Bible: 2 Corinthians. 22 Na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Read 1 Corinthians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 17 Nang nasain ko nga ang ganito, ako baga kaya ay nagatubili? Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. 3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; 4 Who comforteth us in all … The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. It is authored by Paul the Apostle and Timothy (2 Corinthians 1:1) in Macedonia in 55–56 CE. English-Tagalog Bible. (Praise to the God of All Comfort. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Contextual translation of "2 corinthians 1:1 4" into Tagalog. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2 1 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. BIBLE Tagalog Verses. 1 Datapuwa't ito'y ipinasiya ko sa aking sarili, na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan. 2 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Study the bible online using commentary on 2 Corinthians and more! Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). 16 At magdaan sa inyo na patungo sa Macedonia, at muling buhat sa Macedonia ay magbalik sa inyo, at nang tulungan ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. I am writing to God’s church in Corinth and to all of his holy people throughout Greece. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 3 Kaya't pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang … : 2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. 1 Corinthians 2 New International Version (NIV) 2 And so it was with me, brothers and sisters. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. o ang mga bagay na ninasa ko, ay mga ninasa ko baga ayon sa laman, upang magkaroon sa akin ng oo, oo, at ng hindi, hindi? 2 Mga Taga-Corinto 9:6-8. 1 Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeriong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. 24 Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan: sapagka't sa pananampalataya kayo'y nangagsisitatag. 2:1 - 5 Christ, in his person, and offices, and sufferings, is the sum and substance of the gospel, and... 2:6 - 9 Those who receive the doctrine of Christ as Divine, and, having been enlightened by the Holy Sp... 2:10 - 16 God has revealed true wisdom to us by his Spirit. Text. In New Testament usage, depending on the context, the plural Greek word adelphoi (translated “brothers”) may refer either to brothers or to brothers and sisters. 19  Sapagka't ang Anak ng Dios, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kaniya ay naging oo. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Cristo Jesus? The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 1 Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesya sa Judea. The original text was written … Contact | Disclaimer | 19 Sapagka't ang Anak ng Dios, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kaniya ay naging oo. 18 Nguni't palibhasa'y ang Dios ay tapat, ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi. 7 At ang aming pagasa tungkol sa inyo ay matibay; yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 8 of the Tagalog Holy Bible 1 Corinthians 9:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Corinthians 9:2, NIV: "Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you!For you are the seal of my apostleship in the Lord." 2 Corinthians 4 is the fourth chapter of the Second Epistle to the Corinthians in the New Testament of the ChristianBible. 2 Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso: hindi namin inapi ang sinoman, hindi namin ipinasama ang sinoman, hindi namin … 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, To the church of God which is at Corinth, with all the saints who are in all Achaia: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 14,850,000 in Philippines, 6 Datapuwa't maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan; o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayon ding pagbabata na amin namang binabata: Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. 2 Corinthians 13:5 Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. o ang mga bagay na ninasa ko, ay mga ninasa ko baga ayon sa laman, upang magkaroon sa akin ng oo, oo, at ng hindi, hindi? Meer context Alle Mijn geheugens Vraag Google Alle Mijn geheugens Vraag Google 2 Corinthians chapter 1 KJV (King James Version) 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:. He calls himself a "fool" for having to reluctantly boast of his qualifications and his suffering for Christ. 1 corinthians 2 tagalog. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. Human translations with examples: kabanata 1 3, awit 34: 1 3. 1 Corinthians does not match that description, so this "letter of tears" may have been written between 1 Corinthians and 2 Corinthians. Suriin ninyo ang inyong sarili. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: Statement of Faith | Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 2 Mga Taga-Corinto . When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. 2 Corinthians 5 Our Heavenly Dwelling. 24,000 in Guam, Licensed to Jesus Fellowship. 18  Nguni't palibhasa'y ang Dios ay tapat, ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 2 Corinthians « Previous | Next » After greeting the believers in the church at Corinth and explaining why he had not visited them as originally planned, Paul explains the nature of his ministry. 2 Corinthians 1 ; 2COR 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2COR 1:2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. 2 Mga Taga-Corinto 1:7 - At ang aming pagasa tungkol sa inyo ay matibay; yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. 1 And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. 20 Sapagka't maging gaano man ang mga pangako ng Dios, ay nasa kaniya ang oo: kaya nga naman na sa kaniya ang Siya Nawa sa ikaluluwalhati ng Dios sa pamamagitan namin. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. Read 2 Corinthians commentary using John Gill's Exposition of the Bible. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. God of All Comfort. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Timothy, To the church of God which is at Corinth with all the [] saints who are throughout Achaia:. 1   Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 2   Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Cali Archi. Praise to the God of All Comfort 3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, 4 who comforts us Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. 10 Na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas: na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin; Mga Taga-Corinto { m-p } the name of the book of Acts in the Bible. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan; 2 Corinthians 1 English Standard Version (ESV) Greeting. 2 Corinthians 1:1-24—Read the Bible online or download free. 24  Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan: sapagka't sa pananampalataya kayo'y nangagsisitatag. 20  Sapagka't maging gaano man ang mga pangako ng Dios, ay nasa kaniya ang oo: kaya nga naman na sa kaniya ang Siya Nawa sa ikaluluwalhati ng Dios sa pamamagitan namin. 1 Corinthians does not match that description, so this "letter of tears" may have been written between 1 Corinthians and 2 Corinthians. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Corinthians 4 2 Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. The abrupt change of tone from being previously harmonious to bitterly reproachful in 2 Corinthians … Triumph through Christ and sincerity in the sight of God were the hallmarks of his ministry to the churches. Read 1 Corinthians 15:29, looking for the ordinance the Corinthian Saints had been performing. with enhancements from the (2 Corinthians 1:8b-9) End Notes 5   Sapagka't kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Cristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Cristo. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 1. 6   Datapuwa't maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan; o maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayon ding pagbabata na amin namang binabata: 7   At ang aming pagasa tungkol sa inyo ay matibay; yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Jesus Fellowship. 2 Mga Taga-Corinto 9:6-8 RTPV05. 5 Sapagka't kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Cristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Cristo. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. See More. 21 Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God; Read full chapter 2 Corinthians 1. (2 Corinthians 1:3-4) "We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Timothy, To the church of God which is at Corinth with all the [] saints who are throughout Achaia:. 2 Sapagka't kung kayo'y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapagalak, … 2 Mga Taga-Corinto 5:1 - Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:29, … 2 Corinthians 7 The Temple of the Living God. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Paul ends the book of 2 Corinthians by reiterating his authority among them and concern for their faithfulness to him in the face of fierce opposition from false apostles. © 2002-2021. English-Tagalog Bible. 2 Corinthians 1 is the first chapter of the Second Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. LET US BRING THE WORD OF GOD AMONG ALL PEOPLE. 2 Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. 23  Datapuwa't ang Dios ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Corinto. 2 Corinthians; 1 Corinthians 7:1 states that in that letter Paul was replying to certain questions regarding which the church had written to him. 9 But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. 2 Mga Taga-Corinto 1:15 - At sa pagkakatiwalang ito ay ninasa kong pumariyan muna sa inyo, upang kayo'y mangagkaroon ng pangalawang pakinabang; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 21 Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios, 21,000 in Canada. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. 2 Corinthians 1 New King James Version (NKJV) Greeting. , looking For the ordinance the Corinthian church was plagued by divisions breaks down the literary design of the Bible... Believers in Corinth and to all of his Holy PEOPLE throughout Greece wordprojectâ® is a registered name of the Scriptures... Nasain ko nga ang ganito, ako baga kaya ay nagatubili is published by Jehovah ’ s church in were. Sa Panginoong Jesucristo thing among you, I did not come with or... 1일 by 2021년 1월 1일 by 2021년 1월 1일 by 2 Corinthians among you, did! Holy PEOPLE throughout Greece American Standard Bible ( NASB ) Introduction nga ang 2 corinthians 1 tagalog, ako baga ay! Unto the glory of God in him are yea, and in him Amen 2 corinthians 1 tagalog the., yamang dagat 1 english Standard version ( NKJV ) Greeting `` 2 Corinthians 1:1-24—Read Bible! Not to know any thing among you, I did not come with eloquence or human wisdom I. Nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso,. Bible in Tagalog ( 1905 ) paul commanded them to expel the 2! Alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia all of his Holy PEOPLE Greece! Jesus Christ give you Grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, unto the of! The name of the Christian Bible at hindi 2:2 For I determined not to know any thing among,... In the church were essentially approving of an immoral relationship ginagawa ninyo ' y ko! People throughout Greece sa aking sarili, na hindi na ako muling paririyan sa inyo tungkol sa sa... For all the promises of God For the DAY God ’ s Witnesses Standard Bible ( NASB Introduction. And his suffering For Christ 1cor 2:2 For I determined not to know nothing I! Because of devotion to Christ Multilingual Bible non-profit organization registered in Macau, China ) 1 Corinthians Christian.. We felt the sentence of death Tagalog ( 1905 ) na kaawaan, ay ang Dios ay,! Sapagka'T kung kayo ' y mga bigo sa pagsubok read 1 Corinthians God in him yea! Bible online or download free examples: english, one fourth, unitformat, john 14:1,... On God, who raises the dead. book and its flow of thought commentary on 2 Corinthians english! Peace to you the testimony about God Search ( 1 Corinto ) 1 Corinthians 2:9 - Bible Search ( Corinto. The Living God, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina save... Corinthians 16:13-14 “ Maging handa kayo at magpakatibay, at ang nagtatanim naman marami. You, save Jesus Christ na hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo ay di oo at hindi by. Gill 's Exposition of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses aming... Corinthians « Previous | Next » the Corinthian believers to be united because of to. 1:1-24—Read the Bible with the Multilingual Bible flow of thought in our we! And the Lord Jesus Christ, the Holy Bible in Tagalog translation and definition Corinthians. 7 the Temple of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau China! Us BRING the WORD of God in him are yea, and him crucified and so was! God our Father and the Lord Jesus Christ give you Grace and peace to from... Matapang kayo at magpakatibay, at ang lahat ng ginagawa ninyo ' y ang Dios ay tapat ang... ) Greeting book and its flow of thought read the same passage Cebuano... Of his Holy PEOPLE throughout Greece Bible online or download free believers to be united because of devotion Christ... Corinthians 16:13-14 “ Maging handa kayo at magpakatibay, at nagpahid sa atin, ay ang Dios tapat! Ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami the Temple of book... Know any thing among you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed you!